schioldborg logo

Plan- og bygningsrett

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Plan- og bygningsrett kan være spørsmål rundt hva som kan bygges hvor, hvilken type bygninger som kan oppføres og hvordan arealene kan brukes.

Plan- og bygningsretten bygger på ulike prinsipper, som for eksempel at det skal tas hensyn til omgivelsene og miljøet, at det skal være en god utnyttelse av arealene og at det skal være en god samfunnsøkonomi i utbyggingen.

Plan- og bygningsretten omfatter ulike typer planer, som for eksempel kommuneplaner, reguleringsplaner og detaljreguleringsplaner. Disse planene gir retningslinjer for hvordan arealene i et område kan brukes og utvikles. Det er også mulig å søke om dispensasjon fra planene dersom det er ønskelig å gjøre noe som strider mot planene.

Byggesaksbehandlingen er også en del av plan- og bygningsretten. Dette innebærer at det skal søkes om tillatelse til å bygge eller endre en bygning, og at bygget skal være i samsvar med gjeldende lover og regler.

Plan- og bygningsretten er et område av rettsvesenet som kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en jurist eller hos kommunen dersom man har spørsmål eller behov for hjelp rundt byggesaker og planer. Det er også viktig å sørge for å ha godt dokumentert skriftlig avtale rundt byggesaker og planer, slik at det ikke oppstår uenighet eller misforståelser i etterkant.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »