schioldborg logo

Trygderett

Trygderett omhandler regler og bestemmelser for trygdeordninger, som sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Trygderett inkluderer også regler for hvem som har krav på trygd, hvordan man søker om trygd, og hvordan trygden beregnes.

Trygderetten omfatter også regler for hvordan man kan klage dersom man mener at man har krav på trygd, men at dette ikke har blitt gitt. Dette kan for eksempel være dersom man mener at man har krav på sykepenger, men at Nav (det norske trygdevesenet) har avslått søknaden. I slike tilfeller kan man klage på vedtaket, og det finnes ulike instanser man kan gå til for å få saken vurdert på nytt.

Trygderetten omfatter også regler for hvordan trygden skal beregnes. Dette kan for eksempel være hvordan man beregner sykepengene for en person som er delvis sykmeldt, eller hvordan alderspensjonen beregnes for en person som har hatt ulike inntekter gjennom arbeidslivet.

Trygderetten kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en advokat eller en annen fagperson dersom man er usikker på hva man har krav på eller hvordan trygden skal beregnes.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »