schioldborg logo

Arbeidsrett

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Arbeidsrett inkluderer regler for hvordan arbeidsforholdet skal avtales og opphøre, hvordan lønn og andre goder skal beregnes, og hvordan arbeidsmiljøet skal være.

Arbeidsretten omfatter også regler for hvordan arbeidskonflikter skal løses, for eksempel ved at partene prøver å komme frem til en løsning gjennom forhandlinger, eller ved at saken tas opp for en domstol eller en annen type tvisteløsningsorgan.

Arbeidsretten spiller en viktig rolle i samfunnet, da den bidrar til å sikre at arbeidstakere har rettferdige arbeidsvilkår og at arbeidsgivere behandler sine ansatte på en rettferdig måte. Det finnes ulike lover og regler som beskytter arbeidstakere mot urettferdig behandling, og det finnes også ulike instanser som kan klages til dersom en arbeidstaker mener at de har blitt urettferdig behandlet av sin arbeidsgiver.

Arbeidsretten kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en jurist dersom man er usikker på hvordan man skal forholde seg til sin arbeidsgiver eller hvordan man kan løse en arbeidskonflikt. Det finnes også ulike organisasjoner og institusjoner som tilbyr rådgivning og hjelp i arbeidsrettssaker

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »