schioldborg logo

Forretningsjus

Forretningsjus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet

Forretningsjus omfatter alt fra etablering av en virksomhet, kontraktsinngåelse og -oppfølging, handel med varer og tjenester, opphør av virksomhet og alt som vedrører selskapsrett.

En av de viktigste aspektene av forretningsjus er kontraktsrett, som omhandler avtaler mellom to eller flere parter. Dette kan være avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester, samarbeidsavtaler, låneavtaler og mange andre typer avtaler som inngås i en forretningssammenheng. Det er viktig at kontraktene er skrevet på en klar og forståelig måte, slik at begge parter forstår hva som forventes av dem og hva som er deres rettigheter og plikter.

Et annet viktig område innenfor forretningsjus er selskapsrett, som omhandler reglene som gjelder for ulike typer selskaper, som aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og allmennaksjeselskaper. Selskapsretten regulerer blant annet hvordan selskapet skal organiseres, hvem som har ansvar for selskapet og hvordan selskapet skal ledes og kontrolleres.

Forretningsjus omfatter også regler for konkurs og tvangsinndrivelse, som gjelder når en virksomhet ikke lenger kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Dette kan føre til at virksomheten må avvikles, og reglene om konkurs og tvangsinndrivelse regulerer hvordan dette skal skje på en rettferdig måte for alle parter involvert.

Forretningsjus er et område av jus som er svært viktig for mange bedrifter, da det gir regler og rammer for hvordan de kan drive sin virksomhet på en lovlig og ansvarlig måte. Det er derfor viktig at bedrifter har kunnskap om relevante regler og lover, og at de følger dem nøye for å unngå eventuelle problemer og tvister.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »