schioldborg logo

Barnerett

Barnerett omhandler spørsmål rundt barns rettigheter, barn og unges plikter, omsorg og ansvar for barn, barnevern og barn og unges deltakelse i samfunnet.

Barneretten omhandler ulike rettslige forhold som gjelder for barn og unge, og har som formål å beskytte barns interesser og rettigheter. Barneretten regulerer for eksempel hvordan barn skal ha det økonomisk etter en skilsmisse, hvordan omsorg og ansvar for barn skal fordeles, og hvordan barnevernet skal håndtere saker som gjelder barn i vanskelige situasjoner.

Barneretten er et område av rettsvesenet som kan være komplisert, og det kan være lurt å søke råd hos en advokat eller hos kommunen dersom man har spørsmål eller behov for hjelp rundt barnerett. Det er også viktig å sørge for å ha godt dokumentert skriftlig avtale rundt barnerett, slik at det ikke oppstår uenighet eller misforståelser i etterkant.

Barneretten har som formål å beskytte barns interesser og rettigheter, og dette inkluderer blant annet retten til å bli hørt og til å delta i avgjørelser som gjelder dem. Barn og unge har også rett til omsorg, beskyttelse og oppdragelse, og de har rett til å få sine grunnleggende behov dekket.

I tillegg til å beskytte barns rettigheter, har barneretten også som formål å sikre at barn får den omsorgen og den oppdragelsen de trenger for å kunne utvikle seg på en god måte. Dette innebærer at barn og unge har rett til å delta i ulike aktiviteter og til å ha et meningsfullt fritidsliv.

Barneretten har også som formål å sikre at barn og unge får den hjelpen og den støtten de trenger dersom de befinner seg i vanskelige situasjoner. Dette kan for eksempel være dersom barn og unge blir utsatt for vold eller overgrep, eller dersom de har behov for spesiell hjelp og støtte på grunn av funksjonsnedsettelser eller sykdom.

Andre juridiske fagområder

Forretningsjus, også kjent som kommersiell jus eller handelsrett, er et område innenfor jus som omhandler regler og lover som gjelder for forretningsvirksomhet. 

Les mer »

Barnefordeling refererer til hvordan man bestemmer hvem barna skal bo hos etter at foreldrene har skilt seg eller separert.

Les mer »

Trygderett omhandler regler og bestemmelser som gjelder for trygdeordninger, som for eksempel sykepenger, uføretrygd, alderspensjon og dagpenger.

Les mer »

Forvaltningsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom offentlige myndigheter og enkeltpersoner eller bedrifter.

Les mer »

Arbeidsrett er den delen av retten som omhandler forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Les mer »

Sivilrett er et område av rettsvesenet som regulerer de private rettighetene og pliktene mellom personer og virksomheter.

Les mer »

Plan- og bygningsrett er et område av rettsvesenet som regulerer hvordan arealene i et samfunn kan brukes og utvikles.

Les mer »

Familierett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder familierelaterte forhold.

Les mer »

Barnerett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder barn og unge.

Les mer »

Forbrukerrett er et juridisk fagområde som omhandler spørsmål og problemstillinger som gjelder forbrukerforhold.

Les mer »